Πιο εμφανής είναι η σχέση του σκακιού μετά μαθηματικά. Ανάμεσά του υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Ο τρόπος του σκέπτεσθαι του μαθηματικού και του σκακιστή είναι σχεδόν ό ίδιος και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως οι μαθηματικές ιδιότητες συ­μπλέκονται με τις σκακιστικές και σπάνια θα βρεις φοιτητή των μαθηματικών που να μην ξέρει να παίζει σκάκι.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι ο σκακιστής ύστερα από επίπονο αγώνα που θέλει να ξεκουρασθεί, θα επιδιώξει οιαδήποτε άλλη απασχόληση εκτός από μαθηματικά, γιατί και το σκάκι και τα μαθηματικά απασχολούν το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου. Σή­μερα πολλοί επιστήμονες μαθηματικοί ή άλλη συναφούς ειδικό­τητας ασχολούνται με το σκάκι και αντίστροφα πολλοί μετρ και γκραντ-μετρ έχουν μόρφωση μαθηματικού ή άλλης συναφούς ει­δικότητας διότι είναι γνωστό πως με το σκάκι αναπτύσσονται πολλές αξιόλογες ιδιότητες του χαρακτήρα τους, που έχουν με­γάλη σημασία για την επιτυχή επιστημονική δραστηριότητα, όπως ικανότητα για ανάλυση, λογική της σκέψης, παρατηρητικό­τητα, ικανότητα για αυτοσυγκέντρωση για την επίλυση ορισμέ­νου προβλήματος και συγχρόνως ικανότητα στη σύγχρονη αλλα­γή της προσοχής. Τέλος το σκάκι αναπτύσσει την φαντασία που, είναι η βάση κάθε δημιουργικού προτσές. Το σκάκι όπως και οιαδήποτε άλλη περιοχή της επιστήμης είναι οργανικά συνδεδεμένο με μια πειθαρχημένη ολοκληρωμένη λειτουργία.

Η σκακιέρα, οι φιγούρες ακόμα και η ίδια η παρτίδα χρησιμο­ποιούνται για την επεξήγηση διαφόρων μαθηματικών εννοιών και προβλημάτων. Ένα άλλο κοινό σημείο συνάντησης των μαθηματι­κών και του σκακιού και που είναι το στυλ των διασκεδαστικών μαθηματικών στο οποίο υπάγονται τα μαθηματικά παιχνίδια, προ­βλήματα και διασκεδάσεις στην σκακιέρα.

Σχεδόν σε κάθε συλλογή από μαθηματικές σπαζοκεφαλιές, προβλήματα, θα υπάρχουν και όμορφα προβλήματα από το διασκεδαστικό σκάκι, πολλά από τα οποία έχουν επισύρει την προ­σοχή πολλών γνωστών σοφών, όπως το πρόβλημα για την κίνηση του Αλόγου.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που ενώνει το σκάκι με τα μαθηματικά είναι η σκακιστική παρτίδα των κομπιούτερ. Πολλοί μαθηματικοί αφιερώνουν πολύ χρόνο για τη δημιουργία σκακιστικών προγραμμάτων. Αυτό γίνεται γιατί το σκάκι παρουσιάζεται σαν κατάλληλο μοντέλο για πάρα πολύ σπουδαία και δύσκολα προβλήματα που συμβαίνουν στην πράξη. Η υπεροχή του σκακιού σαν μοντέλο βρίσκεται στο ότι με το σκάκι από τη μια πλευρά εύκολα μπορούν να διατυπωθούν οι απαραίτητοι σκοποί και προβλήματα και από την άλλη η δυσκολία να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς.

Από τα παραπάνω φαίνεται αρκετά καλά πως το σκάκι και τα μαθηματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμφανή σχέση και έτσι μπορούμε να πούμε πως το Σκάκι είναι και επιστήμη.